Master Class Zoom In | Zoom Out

Het Brussels Centre Observatory van het Brussels Studies Institute (BSI-BCO) en perpective.brussels nodigen jullie graag uit op onze Master Class « the Brussels’ Hypercentre – Zoom IN | Zoom OUT : From Pedestrian Area to Urban Project ». De Master Class wordt georganiseerd in samenwerking met de Stad Brussel, de Bouwmeester (bma), Pyblik, de Brussels Academy en Bozar en zal doorgaan tussen 26 januari en 02 februari 2018 (programma).

Gedurende één week buigen een aantal multidisciplinaire teams van studenten en professionals zich over de uitdagingen rond de voetgangerszone, en de linken tussen het hypercentrum en de andere centrale knooppunten in Brussel. Samen werken we aan een aantal meerschalige scenario’s, rond de thema’s Zoom-In en Zoom-Out.  Dit doen we op basis van projectmatig en ontwerpend onderzoek.

Sinds enkele jaren kent Brussel, onze meervoudige hoofdstad, een dynmiek van stadsvernieuwing in verschillende vormen en op verschillende schalen. De zogenaamde “voetgangerszone” is sinds 2015 onbetwistbaar een belangrijk onderdeel van die dynamiek door het autovrij maken van de Brusselse Centrale Lanen. Daarnaast dragen een groot aantal vastgoedprojecten en plannen voor de openbare ruimte daaraaon ook bij. Door de omvang en complexiteit die ermee gepaard gaan, is de voetgangerszone het belangrijkste stadsproject van het afgelopen decennium in het stadscentrum. Tegelijkertijd blijft het doel van het project te vaag omschreven, onder meer omdat het lijkt op een compromis tussen mobiliteit, ecologische, sociaaleconomische en culturele uitdagingen.

Het is daarom dringend nodig om de mogelijke – gewenste – wenselijke keuzes te bepalen voor de voetgangerszone in het kader van de heraanleg van de openbare ruimte van het gehele Brusselse hypercentrum.

Om daar een antwoord op te geven, organiseren het Observatorium van het BSI-BCO en perspective.brussels, in partnerschap met Pyblik, de Brusselse bouwmeester bma, de Stad Brussel en de Brussels Academy een Master Class over de uitdagingen voor de voetgangerszone, zijn rol in het hypercentrum en zijn verbanden met de overige Brusselse centraliteiten. De Master Class onderzoekt en bespreekt verschillende ontwikkelingsscenario’s.

De teams zullen onder meer de volgende vragen moeten beantwoorden:

  • In welk stadsproject of stadsvisie past de voetgangerszone?
  • Hoe kan de voetgangerszone aansluiten bij de dynamiek van het hypercentrum en zijn relaties met de andere centraliteiten?
  • Welk type stedenbouw om het centrum na het autovrij maken van de Brusselse centrale lanen en het kanaalplan te herdefiniëren?
  • Hoe gaan we om met de spanningen en evenwichten tussen de ontwikkeling van een internationale en toeristische stad en een woonstad?

Daartoe zal elk van de acht teams een scenario en plannen voor een bepaalde zone van het hypercentrum uitwerken op basis van observaties en terreinwerk, bestaande gegevens verzameld door het BSI-BCO-team, conferenties en ontmoetingen met de actoren van het hypercentrum en, tot slot, begeleiding door de teambegeleiders.

De Master Class sluit af met een publieke presentatie en publicatie van de conclusies.


Oproep tot deelname voor studenten – verlengde deadline tot 29 december 2017

Deelname is ook open voor professionals, administratieve medewerkers en middenveldorganisaties die graag bijdragen aan dit ontwerpend onderzoek.

Wenst u bijkomende informatie?  Contacteer Aniss Mezoued (aniss.mezoued[at]ulb.ac.be) en/of Eric Corjin (eric.corijn[at]vub.be).